Maak een afspraak

Artikel 1: Algemeen

 1. D2C:  D2C Nederland B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 57218897 en/of  D2C Design2Chill Kft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Budapest onder nummer 0109190736.
 2. Koper: De wederpartij van D2C, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst : De overeenkomst tussen D2C en koper.
 4. Schriftelijk: Onder een schriftelijke rechtshandeling wordt mede begrepen een elektronisch document zoals email en fax echter met dien verstande dat email en fax alleen door D2C wordt aanvaard na haar schriftelijke dan wel elektronische bevestiging daarvan binnen 24 uur na verzending.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van D2C en overeenkomsten die tussen haar en koper tot stand komen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de betreffende overeenkomst. Daarnaast gelden voor de koper, indien een bedrijf, de "Dealerschapvoorwaarden Design2Chill en 4-ElementZ.
 2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst tussen D2C en koper nietig is of niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege in de plaats, een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of ongeldige bepaling. De overige bepalingen zullen onverminderd van kracht blijven. Toepasselijkheid van door koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Het recht van D2C, om voor de uitvoering van de overeenkomst met koper derden in te schakelen, heeft geen invloed op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst tussen partijen.

Artikel 3: Aanbiedingen / Offertes  

 1. Aanbiedingen welke van D2C uitgaan komen uiterlijk veertien dagen na verzending te vervallen en zijn vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte/aanbieding betrekking op heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. D2C kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dan de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen van D2C kunnen door koper uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. D2C is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Na aanvaarding, heeft D2C het recht om haar aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. D2C is niet tot levering van zaken gehouden, indien deze zaken uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit haar verkoopprogramma zijn vervallen.
 5. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij D2C geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van: 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat na 18:00 uur de toeslag 40% bedraagt; 60% op zaterdag; 100% op zon- en feestdagen.
 6. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn altijd exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld. Prijslijsten in welke vorm dan ook staan altijd buiten een aanbieding en/of offerte door D2C.
 7. Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht D2C niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 4 monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door D2C modellen en monsters e.d. als voorbeeld zijn getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. In catalogi, afbeeldingen,tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn indicatief.
 2. De in het vorige lid genoemde voorbeelden en gegevens van de te leveren zaken zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door D2C ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van koper voor door hem verstrekte gegevens.

Artikel 5 Accepteren van orders

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door D2C  aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door haar in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 2. Indien een koper tegenover D2C in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is D2C  te allen tijde gerechtigd, ook nadat zij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 3. Orders worden door D2C alleen geaccepteerd indien  de order is voorzien van de juiste artikel- en kleurnummers.
 4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en D2C bindend, met dien verstande, dat D2C het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en D2C alsnog overeenstemming bereiken.
 5.  Indien een door D2C onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal D2C, mits de annulering door haar wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.

Artikel 6: Uitvoering

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft D2C het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan D2C verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is D2C gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart D2C voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7: Levering

 1. Deelleveringen door D2C zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van D2C. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.
 2. De in de aanbieding en overeenkomst genoemde levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. De door D2C opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn en betaling, voor zover dat is overeengekomen, is ontvangen.
 3. Overschrijding van de termijnen geeft koper pas het recht op ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, nadat koper D2C schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Onder levering worden mede overeengekomen deelleveringen begrepen.
 5. Zaken zijn geleverd op het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper, of van door koper ingeschakelde derden zijn gebracht en zijn vanaf dat moment voor zijn risico.
 6. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van D2C of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van D2C.
 7. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van D2C, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring "onvoldoende verpakt", tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van D2C worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van D2C. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
 8. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 9. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
 10. D2C levert ten allen tijde zijn orders af bij de retailer en niet rechtstreeks bij de eindklant. Tenzij anders overeengekomen met de klant waarbij er een meerprijs gehanteerd wordt.
 11. Levering m.b.t. projecten gebeurt naar kwantiteit en de met klant afgesproken levertermijn.

Artikel 8: Reclamaties en Garantie               

 1. Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk en volledig gespecificeerd aan D2C te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking  uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.
 2. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van D2C.
 3. D2C garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van 36 maanden na levering.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 1.  niet-inachtneming door koper van bedieningseisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het normale gebruik;
 2. normale slijtage en verkleuring van de stoffering;
 3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen koper;
 4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen ;
 5. in overleg met koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 6. materialen of zaken, die door koper aan D2C ter bewerking zijn verstrekt;
 7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van koper toegepast, alsmede van door of namens koper aangeleverde materialen en zaken;
 8. door D2C van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan D2C heeft verstrekt.
 9. De koper dient de los te bestellen overtrekhoezen veelvuldig te gebruiken  bij slechte weersomstandig-heden zoals zich kunnen voordoen tijdens herfst, winter(bijv. langdurige regen). Tevens vervalt de garantie bij onjuist gebruik van de overtrekhoes waarbij men ten allen tijde een droge hoes over een droge bank moet gebruiken.
 10. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met D2C gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is D2C met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
 11. Indien D2C om te voldoen aan haar garantieverplichtingen onderdelen/zaken vervangt, worden de vervangen onderdelen/zaken haar eigendom.
 12. Bij Reclamaties/herstoffering haalt D2C de betreffende goederen op bij de retailer en levert deze na reparatie/herstoffering ook weer bij de retailer af.

De retailer is verantwoordelijk voor zowel ophaling van de goederen als aflevering bij de eindklant. De retailer is tevens verantwoordelijk voor het goed verpakken van de op te halen goederen.

Artikel 9: Prijzen

 1. Voor bestellingen van meer dan 500 euro netto zijn de leveringen franco koper Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor bestellingen van minder dan 500 euro netto, exclusief BTW, zal D2C de werkelijke verzendkosten en een vaste opslag voor administratiekosten in rekening brengen.
 3. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft D2C recht op vergoeding van de voor haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is D2C gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
 5. D2C is gerechtigd om haar prijzen aan te passen aan significante wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals de prijzen van lonen, grondstoffen en vervoer, indien er tussen de aanbieding en de levering dan wel betaling, meer dan twee maanden zijn verstreken. Zij is gerechtigd om prijsverhogingen als gevolg van wettelijke regelingen direct door te voeren.
 6. Eventuele kosten van aflevering, installatie, montage en verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 7. D2C mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 8. De door D2C gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Prijslijsten in welke vorm dan ook staan altijd buiten een aanbieding en/of offerte door D2C.


Artikel 10: Betaling kopers              

 1. A.  Retailers :Bij betaling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande relaties van D2C. Facturering bij nieuwe relaties van D2C geschiedt als volgt:

- 1ste bestelling: 50% vooraf, restant direct na aflevering

Voor reeds bestaande relaties geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering. Voor zowel nieuwe als bestaande relaties die maatwerkorders plaatsen geldteen aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag.

 1.   Projecten: Aanbetaling 50% bij plaatsing order en de rest bij aflevering.
 1. Behandeling van de opdracht start eerst na ontvangst van de eerste betaling welke binnen 5 dagen na factuurdatum dient te zijn bijgeschreven op de aangegeven bankrekening van D2C.
 2. Na correcte afhandeling van de eerste drie bestellingen door koper dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door D2C aan te geven redelijke wijze. Bij gebreke van tijdige betaling, is koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldag van de (deel)factuur een vertragingsrente van 1,5% per ingetreden maand verschuldigd.
 3. De door D2C te maken buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen door koper worden vergoed. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, waarbij D2C zich het recht voorbehoud om daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 4. Door koper gedane betalingen strekken eerste ter voldoening van alle onder lid 3 en 4 vermelde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien en voor zover er volgens koper gebreken kleven aan een geleverde zaak, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot zaken uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van D2C op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. D2C  behoudt zich het recht voor om na overleg met koper de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 8. Alle betalingen dienen in Euro’s betaald te worden aan D2C.
 9. D2C behoudt zich het recht om orders te blokkeren totdat eerder uitgeleverde orders betaald zijn.
 10. D2C verleent 2% betalingskorting indien de betaling ontvangen is binnen 4 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeen-gekomen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door D2C geleverde zaken blijven eigendom van D2C totdat de koper alle verplichtingen uit alle met D2C gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Koper verplicht zich onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van D2C is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van D2C wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 3. D2C  is niet aansprakelijk voor schending van rechten van derden, als gevolg van gebruik van door of vanwege koper verstrekte gegevens en zaken. Ingeval koper geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden D2C te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen inzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade.
 4. D2C is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1.  D2C verleent koper gedurende de looptijd van deze overeenkomst het recht om gebruik te maken van de handelsmerken van D2C, met inachtneming van alle haar aanwijzingen met betrekking tot het gebruik.
 2. Het is koper niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van D2C, ongeacht of deze zijn geregistreerd.
 3. Koper is verplicht om de door D2C gehanteerde merktekens te gebruiken. Het is hem niet dan na een schriftelijke toestemming van D2C toegestaan, enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
 4. De intellectuele eigendomsrechten op door D2C verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen en de gegevens betreffende de door D2C gebezigde fabricage en/of constructiemethoden blijven altijd aan D2C voorbehouden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van D2C noch geheel of ten dele worden gekopieerd, bekend gemaakt of gebruikt noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 14: Overmacht

 1.  Indien D2C door overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens koper niet kan nakomen is koper niet gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten op te schorten.
 2. Indien de overmachtsituatie tenminste 3 maanden heeft geduurd, kan ieder der partijen de desbetreffende overeenkomst waarop die verplichtingen betrekking hebben, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, ontbinden, zonder dat D2C schadeplichtig zal zijn.
 3. Onder overmacht worden verstaan, omstandigheden met betrekking tot materialen en/of personen en/of toeleveranciers waarvan D2C zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van D2C kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer (niet limitatief) in aanmerking: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, door partijen onvoorziene technische complicaties, de omstandigheid dat D2C een prestatie die van belang is, in verband met een door derden te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

Artikel 15 opschorting, ontbinding

 1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met D2C gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of koper in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens D2C te voldoen, is D2C gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met koper gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Alle door koper verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.
 2. Aan het onder lid 1 gestelde wordt in ieder geval voldaan indien koper:
 1. een akkoord buiten faillissement aanbiedt
 2. surseance van betaling aanvraagt;
 3. zijn faillissement aanvraagt of een derde het faillissement van koper aanvraagt;
 4. verzoekt om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 5. onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 6.  in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens D2C.
 7. wordt geconfronteerd met beslaglegging op zijn vermogen;
 8. gedeeltelijk of volledig overgaat, door wijziging van zijn aandeelhouders.


Artikel 16: Risico overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de koper op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijze derde(n) worden gebracht.

Artikel 17: Afwijkende zaken dan die van levering

 1. Bij afspraken tussen D2C en koper omtrent zaken die niet leiden tot levering volgens aanbieding c.q. offerte, dienen D2C en de koper als partijen een overeenkomst op te stellen welke slechts bij overgang tot aanbieding en/of levering naar deze voorwaarden kan verwijzen. Voor alle zaken, niet vallende onder levering,  gelden speciale en separate contracten tussen de partijen.

Artikel 18: Geschillen

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Geschillen tussen D2C en koper die direct of indirect voortvloeien uit een overeenkomst tussen hen, worden bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Arnhem, behoudens het geval koper – binnen een maand na inroeping door D2C van dit artikel – haar schriftelijk meedeelt om de beslechting van het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen D2C en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on the International Sale of Goods, afgekort CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19: Overige bepalingen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen (NL).
 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.